ข้อสอบ

2.ออกข้อสอบ
2.1 แบบ 4 ตัวเลือก หัวข้อละ 2 ข้อ รวม 10 ข้อ
คำถาม
1.กลุ่มประเทศอาเซียนจักตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 5 กรกฎาคม 2504
ข. 22 กุมภาพันธ์ 2542
ค. 12 ธันวาคม 2501
ง. 8 สิงหาคม 2510
2.ประเทศใดที่เป็นจุดเริ่มต้นของประชาคมอาเซียน
ก. ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ข. เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์
ค. จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
ง. กัมพูชา สิงคโปร์ บรูไน
3.ราชอาณาจักรกัมพูชามีเมืองหลวงชื่ออะไร
ก. จาการ์ตา ข. กรุงพนมเปญ
ค. เวียงจันทน์ ง. กรุงเทพมหานคร

4.สาธารณรัฐสิงค์โปรใช้การปกครองแบบใด
ก.เผด็จการ ข.พระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข
ค.แบบสาธารณรัฐ(ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียว) ง.ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
5.ข้อใดไม่ใช่ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก
ก.การเมืองและความมั่นคง ข.เศรษฐกิจ
ค.วัฒนธรรม ง.อำนาจ
6.AEC คืออะไร
ก.การรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ข.การติดต่อกับชาวต่างชาติ
ค.การเตรียมตัว ง.การค้า
7.ข้อใดคือความหมายของการค้าเสรี 10 ประเทศ
ก.มีเส้นทางคมนาคมระหว่าง 10 ประเทศ
ข.มีการนำเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่าง 10 ประเทศ
ค.การเปลี่ยนแปลงการคมนาคมการค้า เศรษฐกิจ และนโยบายอื่นๆ
ง.ถูกทุกข้อ
8.ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดประชาคมอาเซียน
ก.เงินหมุนเวียนในประเทศที่ดี ข.มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ค. การค้าไม้เถื่อน ง.การทำสินค้า O-top ในระดับภาคต่างๆ

9.อาชีพใดที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเสรีได้
ก.ทหาร ข.แม่ค้า ค.ตำรวจ ง.ถูกทุกข้อ
10.ประเทศใดที่มีบ่อน้ำมันเป็นข้อตัวเอง
ก.สิงค์โปร ข.ประเทศไทย ค.บรูไน ง.พม่า
2.2 คำถามแบบเขียนตอบ หัวข้อละ 1 ข้อ รวม 5 ข้อ
1.อดีตรัฐมนตรีว่าการการทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
ชื่ออะไร
ตอบ ดร.ถนัด คอมันตร์
2.ประเทศบรูไนมีชื่อเป็นทางการว่า………..มีเมือง………..เป็นเมืองหลวง นับถือ……….ปกครองด้วย……
ตอบ ประเทศบรูไนมีชื่อเป็นทางการว่า เนการาบรูไนดารุสซาลาม มีเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นเมืองหลวง นับถือ ศาสนาอิสลาม ปกครองด้วย ระบบสมบรูณาญาสิทธิราช
3.ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ …….
ตอบ 1.การเมืองและความมั่นคง 2.เศรษฐกิจ 3.วัฒนธรรม
4.จากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเป็นอย่างอื่นได้อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าเป็นอย่างอื่นได้ จะมีอะไรอีกบ้าง
ตอบ ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีหลายแบบ เช่น ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรม การวิจัย และส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5.อาชีพที่เคลื่อนย้ายเสรีมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.แพทย์ 2.วิศวกร 3.ทันต์แพทย์ 4.ครู 5.พยาบาล 6.สถาปนิก 7.นักสำรวจ
3.อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
http://203.172.179.25/historysk1/his4/asean.htm
4.ระบุผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
ชื่อ ด.ญ.ชลัญธร สืบกลัด ชั้น ม.2/4 เลขที่ 18
โรงเรียนเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
วิชา IS1 ชื่อครู คุณครูทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: